Splošni pogoji za jezikovne tečaje v tujini

Posredovalec Jezikovnega potovanja je NISTA d.o.o., ki jamči za izvedbo objavljenega programa. Posredovalec bo v celoti in na opisani način izvedel aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila so sestavni del prijave, ki jo skleneta NISTA d.o.o. oz. s strani NISTA d.o.o. pooblaščeno podjetje/ agencija in udeleženec jezikovnega potovanja (v nadaljevanju tečajnik) oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev, ki se prijavljajo na določeni jezikovni program.
V primeru telefonske prijave oz. prijave po internetu se šteje, da so tečajniki oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov sprejeli določila teh Splošnih pogojev za jezikovna potovanja takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil/izvršil prijavo na določeni jezikovni program. Naročnik jezikovnega potovanja ali tečajnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali kupila aranžma jezikovnega potovanja in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za jezikovna potovanja.
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

PRIJAVA

Tečajnik se lahko na Jezikovno potovanje prijavi na sedežu podjetja NISTA d.o.o., pri pooblaščenih agencijah ali preko internetne prijave. Ob prijavi podpiše/označi prijavnico z opombo, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji/določili in s programom jezikovnega potovanja ter oboje v celoti sprejema. Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za tečajnika kot za posredovalca. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je tečajnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oz. preko interneta naročil aranžma jezikovnega potovanja. Ob prijavi so tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov dolžni navesti vse v prijavnici zahtevane podatke in s podpisom/oznako prijavnice odgovarjajo za verodostojnost v prijavnici navedenih podatkov. Posredovalci Jezikovnih potovanj ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave tečajnika, ki bi nastale kot posledica napačnega ali pomanjkljivega informiranja o zdravstvenem stanju ali potrebah tečajnika. V primeru, da so v prijavi navedeni pomanjkljivi ali napačni podatki, tečajniki oz. starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov odgovarjajo za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava na jezikovno potovanje je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi s strani tečajnika oziroma staršev ali skrbnikov mladoletnih tečajnikov, posredovalec pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED JEZIKOVNEGA POTOVANJA. Šteje se, da je prijava veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane prijave šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek tečajnika, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je tečajnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) tečajnik plača varščino v višini 300,00€ oz. 500,00€ v primeru, da naroči tudi letalsko karto.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko je tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov izvršil vplačilo na blagajni NISTA d.o.o. ali pooblaščene agencije oz. ko NISTA d.o.o. prejme plačilo na TRR NISTA d.o.o. Če ni v potrditvi prijave določeno drugače, znaša plačilo ob prijavi 300€ oz 500€, če tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov naroči tudi letalsko karto. Preostanek pa zapade v plačilo najmanj 28 dni pred odhodom na jezikovno potovanje oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov ne plačajo aranžmaja jezikovnega potovanja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o odpovedi jezikovnega potovanja s strani tečajnika, posredovalec pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED JEZIKOVNEGA POTOVANJA. Kadar za tečajnika aranžma jezikovnega potovanja rezervira pooblaščena turistična agencija oziroma podjetje, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za le-te. Plačila so možna z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) aranžmaja jezikovnega potovanja ali druge storitve NISTA d.o.o. v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, tečajnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

CENE

Cene za vse aranžmaje jezikovnih potovanj so navedene v denarni valuti države gostiteljice, v vseh cenah iz ponudbe pa je že vključen davek na dodano vrednost. V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si posredovalec pridržuje pravico do spremembe tu objavljenih cen, če je prišlo do sprememb tečajev valut, na podlagi katerih je izračunana cena aranžmaja jezikovnega potovanja, do povišanja tarif prevoznikov vključno s stroški goriva ali do povišanja pristojbin za določene storitve (letališča), ki vplivajo na ceno potovanja. O morebitnem povišanju cene mora posredovalec plačnika jezikovnega potovanja obvestiti najkasneje 20 dni pred odhodom. Če podražitev preseže 10% cene aranžmaja, ima tečajnik/plačnik pravico razdreti pogodbo in ima pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenj in podobnih stroškov.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo. Posredovalec lahko v programu določi ali dopušča možnost, da tečajnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem (npr. fakultativni izleti, vstopnine, nastanitev, prevozi…). V tem primeru posredovalec ne nastopa niti kot organizator niti kot posredovalec, ampak zgolj kot informator. Zato tečajnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke v tujini na kraju samem.

STORITVE, VKLJUČENE V CENI ARANŽMAJA

V ceno aranžmaja so vključene storitve, navedene v rubriki »CENA VKLJUČUJE« posameznega jezikovnega programa. V primeru, da program posameznega jezikovnega potovanja nudi posebne oziroma dodatne storitve, tečajnik posreduje zahtevo po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja.
POSREDOVALČEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE POTOVANJA
NISTA d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi jezikovnega potovanja. NISTA d.o.o. je kupca dolžan o odpovedi obvestiti najkasneje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se ne prijavi minimalno število tečajnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev:
– za aranžmaje poletnih tečajev tujih jezikov za otroke in mladino s slovenskim spremljevalcem minimalno 10 udeležencev jezikovnih potovanj
Posredovalec programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za posredovalca predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja. V teh primerih posredovalec ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč ima kupec pravico do vračila vplačanega zneska aranžmaja.
NISTA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano jezikovno potovanje, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere posredovalec ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Prav tako NISTA d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko tečajnikom zagotovi storitve v obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da NISTA d.o.o. odpove potovanje, ima tečajnik/plačnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani NISTA d.o.o., tečajnik nima pravice do povračila stroškov vizumov ali cepljenj, ki so bili potrebni za udeležbo na določenem jezikovnem potovanju oziroma povračila administrativnih stroškov in zavarovanj sklenjenih pri zavarovalnici. O kakršni koli naknadni spremembi programa NISTA d.o.o. tečajnika nemudoma obvesti. Če NISTA d.o.o. oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve.
NISTA d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe in lahko zahteva povrnitev škode od tečajnika oziroma staršev ali skrbnikov mladoletnih tečajnikov, ki neposredno kršijo določila pogodbe, sklenjene z NISTA d.o.o. oz. če so tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih tečajnikov namerno sporočili napačne podatke ali prikrivali podatke o dejanskem fizičnem ali duševnem zdravstvenem stanju tečajnika, ki jih je potrebno navesti na prijavnici.
Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti tečajnik o tem pravočasno obveščen. NISTA d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, vlakov, avtobusov ali ladij, do katerih pride iz različnih razlogov, kot so stavke, slabe vremenske razmere, nujna vzdrževalna dela, popravila, obremenitve zračnega prostora, kakor tudi ne za spremembe programa, dodatne stroške ali neizkoriščene storitve, ki bi bile posledica teh zamud.
Posredovalec lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške.

TEČAJNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Tečajnik ima pravico do odpovedi jezikovnega potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru odpovedi, ima NISTA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o jezikovnem potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je tečajnik predložil odpoved. Če tečajnik odpove pogodbo o jezikovnem potovanju, je dolžan NISTA d.o.o. povrniti administrativne stroške v višini 20,00 € na prijavnico. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o jezikovnem potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je tečajnik pisno odpovedal pogodbo o potovanju. Datum, ko posredovalec NISTA d.o.o., Šmarska cesta 5d, 6000 Koper prejme pisno odpoved, je osnova za obračun stroškov preklica, in sicer:
– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja posredovalec zadrži 10 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 29 do 1 dni pred začetkom potovanja posredovalec zadrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja,
– če se tečajnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga posredovalec bremeni za celotno (100%) vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.
V primeru spremembe programa jezikovnega potovanja na tečajnikovo lastno željo ali zaradi višje sile, pri tem pa ne obstaja
upravičen razlog za spremembo programa, ki bi bil posledica nepravilno opravljene storitve s strani posredovalca NISTA d.o.o., tečajnik nima pravice zahtevati odškodnine ali povračila dela cene aranžmaja. Če tečajnik jezikovno potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je tečajnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.
Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta sploh še mogoča, posredovalec zaračuna tečajniku administrativne stroške v višini 20,00 EUR na prijavo. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa NISTA d.o.o. zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.
Vsaka sprememba termina potovanja znotraj enega meseca do odhoda pa se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgoraj navedena tabela odpovednih stroškov.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Če tečajnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) jezikovnega potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi pred odhodom, ki ga ponuja NISTA d.o.o. preko zavarovalnice ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. V tem primeru veljajo »Splošni pogoji za zavarovanje odpovedi potovanj« zavarovalnice ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.., ki jih tečajnik prejme ob sklenitvi zavarovanja. Tečajnik uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega zavarovanja neposredno pri zavarovalnici ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D., le ob predložitvi ustreznih pisnih dokazil. Ob podpisu pooblastila, lahko povračilo vplačanega zneska zanj pri zavarovalnici ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. uveljavlja NISTA d.o.o., ki si za posredovanje pri uveljavljanju zaračuna strošek 25,00 €.
Ne glede na plačano zavarovanje ima NISTA d.o.o. v primeru tečajnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,00 € po prijavnici ter pravico do zadržanja zneska vplačanega zavarovanja. Tečajnik ima iz naslova vplačanega zavarovanja torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene storitve, zmanjšane za administrativne stroške in vplačilo zavarovanja. NISTA d.o.o. ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel tečajnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd..). Če tečajnik ne prične jezikovnega potovanja na dan, ki je določen kot začetek in jezikovnega potovanja pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačanega zavarovanja. Smatra se tudi, da tečajnik ni pričel jezikovnega potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar tečajnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med jezikovnem potovanjem ali ob pričetku jezikovnega potovanja. Tečajnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije zavarovanje in zaradi katerih tečajnik odpove jezikovno potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima NISTA d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo jezikovnega potovanja. V primeru, da tečajnik odpove jezikovno potovanje zaradi višje sile, pa ni plačal zavarovanja, ima NISTA d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne tečajniku. Zahtevka za uveljavitev rizika odpovedi jezikovnega potovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka jezikovnega potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela jezikovnega potovanja. V primeru, da tečajnik samostojno sklene zavarovanje odpovedi jezikovnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se tečajnikove pravice iz naslova zavarovanja uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje.

PRAZNIKI

Ob državnih in verskih praznikih pouk na večini jezikovnih šol odpade in se ne nadomešča. Stroški izgubljenih lekcij se ne povrnejo. Ob prijavi se mora tečajnik samostojno seznaniti glede državnih praznikov in dela prostih dni ter se posledično odločiti ali se bo v tem terminu prijavil ali ne.

OBVEZNOSTI POSREDOVALCA

Posredovalec mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese tečajnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Tečajniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Posredovalec izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedenih storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE OBVEZNOSTI TEČAJNIKA


Tečajnik se je dolžan pozanimati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Tečajnik oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev so dolžni poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje. Tečajnik mora imeti veljavni potni list ali drug veljavni ustrezni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Podatki na potovalnih dokumentih se morajo popolnoma ujemati s podatki, ki jih je tečajnik navedel na prijavnici. Če določene države vstop pogojujejo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta, mora tečajnik sam skrbeti, da so njegovi potovalni dokumenti ustrezni.
Tečajnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, če so za te države zahtevana. NISTA d.o.o. ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov, ki so nastali zaradi pridobitve dokumentov s strani jezikovnih šol .
Če tečajnik teh obveznosti ne izpolni, ravna NISTA d.o.o. po določilih o tečajnikovi odpovedi potovanja. NISTA d.o.o. ne jamči za točnost informacij, navedenih na Nistinih spletnih straneh www.tecajivtujini.si/ in www.nista.si/, ki so pridobljene od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške tečajnik sam.
Če na potovanju izgubi dokumente ali pa so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove.
Če je tečajniku zaradi kršitve katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red pri gostiteljskih družinah, v študentskih rezidencah in kolidžih, gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom posredovalca in izvajalcem storitev.
Če tečajnik ne bi upošteval svojih obveznosti ter navodil jezikovnih šol in predstavnikov NISTA d.o.o., odgovarja posredovalcu za povzročeno škodo, posredovalec pa odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi jo tečajnik lahko utrpel v takem primeru.
Tečajniki prejmejo obvestilo o odhodu na jezikovno potovanje na svoj elektronski naslov (ki so ga podali v prijavi) najkasneje pet (5) dni pred odhodom. V kolikor obvestila 3 dni pred odhodom ne bi prejeli, morajo kontaktirati prijavno mesto ali posredovalca na zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Nepretje obvestila se ne obravnava kot višja sila; stroške, ki bi zaradi tega nastali, zato nosi izključno tečajnik sam.

TRAJANJE POTOVANJA IN REZERVIRANA OSKRBA

Prvi in zadnji dan jezikovnega potovanja sta namenjena prihodu v kraj jezikovnega tečaja in odhodu iz tega kraja, s tem povezanimi transporti in nastanitvijo. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna in ura vrnitve tudi jutranja. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan vrnitve štejeta kot dneva potovanja.
Gostiteljske družine, v kolidžih, v hotelih ali študentskih rezidencah pri prihodih v poznih večernih urah niso dolžni tečajniku postreči z večerjo, enako velja za zajtrk pri odhodih v zgodnjih jutranjih urah. Prosimo, upoštevajte, da rezervirana oskrba velja samo v času vašega bivanja v kraju jezikovnega tečaja, in sicer od trenutka, ko se nastanite, do trenutka, ko zapustite kraj nastanitve.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV


Kategorizacije nastanitvenih objektov (število zvezdic), navedene na Nistini spletni strani www.tecajivtujini.si/, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, veljavne v času delovanja spletne strani. Prehrana, udobje, hišni red in druga ponudba so pod nadzorom strokovnih in vladnih združenj (npr. British Council) in krajevnih turističnih organizacij in nanje posredovalec nima nikakršnega vpliva. Standardi ponudb med izbranimi šolami in kraji so različni in neprimerljivi. Posredovalec ne prevzema odgovornosti za katero koli pisno ali ustno informacijo, ki jo je tečajnik dobil na prodajnem mestu, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu. Posredovalec prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih jezikovnih šol in nastanitvenih objektov.

LETALSKE KARTE IN VOZOVNICE ZA VLAK, AVTOBUS ALI OSTALE PREVOZE

Pri nakupu letalske karte (ali katerekoli druge vozovnice) vam lahko svetujemo in opravimo storitev rezervacije, vendar je celotna izvedba in odgovornost za prevoz na strani letalske/železniške/avtobusne/prevozniške družbe, katero si sami izberete pred nakupom. V primeru odpovedi, zamude, spremembe ure ali dneva odhoda letalskih/železniških/avtobusnih prevozov so vsi stroški (nakup novih letalskih kart, prevozi, nočitve, prehrana in druga nastala škoda – npr. pozen prihod na jezikovni tečaj), ki posledično nastanejo zaradi omenjenih dogodkov in na katere Jezikovni center Nista nima vpliva, v breme posameznega udeleženca. Za povračilo stroškov ali nakupa nadomestnih vozovnic ter morebitne dodatne namestitve se je potrebno obrniti na letalsko/železniško/avtobusno/prevozniško družbo, ki si jo sami izberete pred nakupom. Za kakršnokoli pomoč smo vam na voljo.

Pri skupinskih odhodih Jezikovni center Nista izbere letalski prevoz najugodnejšega ponudnika med nizkocenovnimi prevozniki, s katerim bo potovala celotna skupina. S prijavo na skupinski odhod potrdite nakup karte z nizkocenovnim prevoznikom po naši izbiri. V primeru zgoraj navedenih dogodkov, na katere Jezikovni center Nista nima vpliva, veljajo enaki pogoji kot obrazloženo v zgornjem odstavku.

PRTLJAGA

Po določilih posameznih letalskih prevoznikov ima tečajnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage. Za vsak presežen kilogram prtljage ali za posebno prtljago kot so npr. glasbeni instrumenti, oprema za golf itn., se plača dodatno, in sicer praviloma ob odhodu neposredno na letališču. Prevoz te prtljage je treba najaviti že ob prijavi, letalski oz. avtobusni prevoznik pa si zaradi omejitve zmogljivosti vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi tečajnik sam.
Posredovalec ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage tečajnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage tečajnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
Posredovalec prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (priporočamo najetje sefa) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov).

SOBE

Če tečajnik pri rezervaciji ni doplačal nastanitve s posebnimi značilnostmi, bo nastanjen v skladu s ponudbo posameznega aranžmaja v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom/udeležencem jezikovnih potovanj. Slike sob na Nistini spletni strani so le primeri sob. Namestitev tečajnikov po sobah je v pristojnosti partnerskih jezikovnih šol, NISTA d.o.o. na to nima nikakršnega vpliva. Tečajnikove želje posredujemo šolam, a ne moremo zagotoviti, da bodo le-te izpolnjene. Pri nastanitvi v tri- do štiriposteljnih sobah v mladinskih hotelih, hotelih in študentskih rezidencah mora tečajnik upoštevati, da gre za dvoposteljno sobo z dodatnimi ležišči.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v nekatere države tečajnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za tečajnikovo zdravje. V tem primeru je tečajnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
Tečajnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in v tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih tečajnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo NISTA d.o.o. bolj kot navedbe, na Nistini spletni strani ali v ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. UPORABNE INFORMACIJE objavljene na Nistini spletni strani, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV.

REKLAMACIJE

Majhnih pomanjkljivosti se ne upošteva. Če so storitve, navedene v programu, po mnenju tečajnika, ki pa je neodvisno od osebnih lastnosti posameznika, njegove starosti in spola, posebne občutljivosti ali neobčutljivosti opravljene slabo, lahko tečajnik poda pritožbo oziroma reklamacijo. Reklamacija mora biti pisna. Tečajnik mora nepopolno opravljene storitve, nepravilnosti ali pomanjkljivosti grajati na kraju samem in reklamacijo podati predstavniku posredovalca NISTA d.o.o., spremljevalcu jezikovnih potovanj za mladino, neposrednemu izvajalcu – jezikovni šoli v tujini. Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, tečajnik pa ni grajal napake na kraju samem se šteje, da se je tečajnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Posredovalec bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju tečaja pod pogojem, da bo tečajnik priložil zapisnik jezikovne šole, ki bo izkazoval, da pritožbe ni bilo mogoče rešiti v kraju tečaja.
1. Takoj na kraju samem tečajnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku posredovalca – spremljevalcu jezikovnih potovanj za mladino, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve – jezikovni šoli. Tečajnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati z dobrim namenom. Če tečajnik ne graja napake na kraju samem ali ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, posredovalec ne bo upošteval poznejše reklamacije in tečajniku ne bo upošteval kasnejših zahtevkov za povrnitev škode ali znižanja cene aranžmaja.
2. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti na kraju samem, mora tečajnik takoj obvestiti posredovalca jezikovnega potovanja na tel: ++ 386 5 6250 400, da mu le-ta posreduje reklamacijski zapisnik, ki ga mora tečajnik izpolniti in še isti dan poslati po elektronski pošti na: info@nista.si , nista@siol.net .
3. Posredovalec bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe z vsemi zahtevanimi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacij, ki so bile ugotovljene na kraju samem in bodo najkasneje v roku 2 mesecev po vrnitvi z jezikovnega potovanja v pisni obliki predložene prodajnemu mestu kjer se je prijavil na jezikovno potovanje. Vloži jo lahko sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo pritožbi. Reklamacija mora biti utemeljena, zato je potrebno priložiti ustrezne dokaze oz. potrdila ustreznih oseb o dejanskem stanju in morebitne račune glede dodatnih stroškov, na osnovi katerih uveljavlja svoj zahtevek o odškodnini.
4. Posredovalec mora izdati pisni odgovor k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.
5. Dokler posredovalec ne izda pisnega sklepa, se tečajnik odreče posredovanju katere koli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Tečajnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je tečajnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. To določilo ne velja v primeru, da ima NISTA d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa jezikovna potovanja. Tečajnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

NISTA d.o.o. vse pridobljene osebne podatke o tečajnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da tečajnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Tečajnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje NISTA d.o.o. za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko osebni podatki tečajnika uporabijo za namen neposrednega trženja, raziskave trga, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. V kolikor tečajnik tega soglasja ne daje, ga prekliče ob prijavi na jezikovno potovanje.

SODNA PRISTOJNOST

Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo posredovalca, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v Kopru.

Odgovorni posredovalec
NISTA D.O.O.; Šmarska cesta 5d, 6000 Koper
tel.: +386 5 6250400, mobitel: +386 41 449 090
Elektronski naslov: info@nista.si

Koper, 07. februar 2014